ទំនាក់ទំនងមក​​យើងខ្ញុំ

យើងចង់ដឹងអំពីលោកអ្នក

សូមសរសេរ ឬទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំ សួរសំណួរ ឬផ្តល់​មតិយោបល់របស់លោក​អ្នក។

អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ​១៨ ផ្លូវលេខ​៩ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា។ ទូរសព្ទលេខ +855-(0)16-921-914

ទំនាក់ទំនង

+31 6 53 321716

info@basicwaterneeds.com / info.rwst@gmail.com

រក្សា​ទំនាក់ទំនង

សារ​របស់​អ្នក    ភាសាខ្មែរ
    រំកិលទៅកំពូល